Onkineva ja Pahajoenjänkä täydentävät tiivistä lokakuuta mahtikohteina

onki3

Onkineva, yli 200 hehtaarin suo- ja metsäala Kärsämäellä ja Pahajoenjänkä, 104 hehtaaria Sallassa tukevat seutukunnallisesti merkittävää ennallistamiskokonaisuutta Landscape Rewilding -ohjelmassa

Onkineva on yhteensä kahdesta palstasta koostuva 216 hehtaarin neva Kärsämäellä, Pohjois-Pohjanmaalla. Alueella on säilynyt paljon luonnonarvoja. Kohteella on avosuota ja vanhaa metsää, jossa on yli 80-vuotiaita puita. Onkinevaa on tärkeä arktisten muuttajien pesimäalue. Vanha metsä tukee siitä riippuvaisten lajien säilymistä.

copieLiro (Tringa glareola), niittykirvinen (Anthus pratensis) ja keltavästäräkki (Motacilla flava) ovat joitakin nevalla olevia direktiivilajeja. Lisäksi Onkinevan pääaltaan muutonaikaista linnustoa luonnehtii kahlaajien, erityisesti lirojen ja pikkukuovien varsin runsas esiintyminen. Onkinevan eteläosassa havaittiin pieni kalalokkikolonia (Larus canus), johon kuului kaikkiaan 7 paria. Kahlaajien esiintyminen keskittyi pääasiassa suon märimpiin keskiosiin. Onkilammella havaittiin laulujoutsen (Cygnus cygnus) ja telkkä (Buchephala glangula).

Suomen kansainvälisiin vastuulajeihin (EVA) Onkinevan alueen muutonaikaisesta linnustosta kuuluvat laulujoutsen, telkkä, teeri, jänkäkurppa, pikkukuovi, valkoviklo ja liro.

Kokonaisuutena Onkinevaa ja sen lähiympäristöä voidaan pitää linnustoltaan arvokkaana alueena. Linnusto on sekä muutto- että pesimäaikana lajistoltaan monipuolista ja myös parimäärältään keskimääräistä runsaampaa.

Onkinevan pääaltaan linnustolli-sesta arvosta kertoo myös alueen linnuston perusteella laskettu suojelupistearvo 62 (Mikkola-Roosin 1996 mukaan). Arvo on n. 2-kertainen verrattuna tyypillisiin Poh- jois-Pohjanmaan ja Kainuun kooltaan vastaaviin soihin.

salla2Pahajoenjänkä on puolestaan 105 hehtaarin aapasuo Sallassa, Itä-Lapissa. Alueella on säilynyt paljon luonnonarvoja. Kohteella on avosuota. Pahajoenjänkä on tärkeä arktisten muuttajien pesimäalue sekä porotalouden kannalta tärkeä alue.

Pahajoenjängän alue tukee myös EU Natura 2000 FI1301404-aluetta Joutsenaapa – Kaita-aapa (12785 ha) sekä jo ennallistamisohjelmassa mukana olevaa Kouteloaapaa. Se täydentää ennallistamisohjelman arktisten aapasoiden kokonaisuutta hienolla tavalla.

Kategoria(t): Toiminta. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.