Vaara-Karjala hankkeena

20090428-2054Vaara-Karjalan kulttuuriperintöhanke tulee nähdä koko maakuntaa koskettavana prosessin alkuna. Hankkeen ytimessä on maaseudun kylien ja yhteisöiden todellisuudesta kertominen ja kuvaaminen valokuvin, kartoin ja suullisin perinnetiedoin. Painopistealueina ovat puheenvuorojen kokoaminen kylistä, paikannimistön tallentaminen ja lasten sekä nuorten tutustuttaminen omaan kulttuuriperintöönsä ja luonnonympäristöönsä yhteistyössä paikallisten koulujen kanssa.

Karjalaista perinnettä tuetaan ja vahvistetaan. Paikallinen tieto ja asiantuntijatieto (tutkimustieto) saatetaan Vaara-Karjalan kulttuuriperintöhankkeessa yhteen. Hankkeen kylillä ja toimijoilla on vahvat yhteydet kansainvälisiin paikallista kulttuuria ja elinympäristöjä voimaannuttaviin yhteistyöverkostoihin. Painopiste on tavallisten ihmisten ja yhteisöiden toiminnalla.

Konkreettisia hanketavoitteita oli kaksi.

Ensimmäinen oli nuorten kulttuuri- ja luontotiedon elvyttäminen viiden kylän alueella hyödyntäen digitaalisia tallennusvälineitä siten, että nuoret keräävät paikannimistöön, kalastukseen, metsästykseen, marjastukseen, sienestykseen, muihin vanhoihin elinkeinoihin ja kansanperinteeseen liittyvää elävää tietoa. Nuoret haastattelivat kylien vanhempia ihmisiä, osallistuivat esimerkiksi talvikalastukseen ja vierailivat niissä paikoissa, joista tarinat kertovat. Toiminta tapahtui yhteistyössä paikallisten kyläkoulujen kanssa.

Toinen tavoite on koko hankkeen toiminta-alueella tapahtuva perinnejulisteiden tuottaminen. Yhteistyössä alueen kylien kanssa valittiin paikallisia ihmisiä, joiden tarinoista, havainnoista, maankäytöstä ja elämästä tehtiin esillä oleva korkeatasoinen, visuaalisesti näyttävä julistesarja. Puheenvuorot esitetään elämänmakuisessa murreasussaan. Ne on poimittu laajoista haastattelusarjoista, jotka on tallennettu 2011-2013. Kootut tarinat sijoitetaan jatkotyöskentelyä varten Selkielle osuuskunta Lumimuutoksen perinnearkistoon.

Kylissä järjestettiin myös kulttuuriperinnön jatkuvuus –koulutustyöpajoja. Näiden tapahtumien ajatuksena oli kouluttaa mukana olevissa kylissä halukkaita keräämään oman alueensa perinnettä ja tuomaan sitä tähän päivään.

Osa-alueita ovat muun muassa paikannimet, vanhat tavat, laulut ja lorut ja muut kansanperinteen kokonaisuudet. Toisin kuin perinteisessä kansanperinteen keruussa, kyliä kannustetaan tallentamaan, käyttämään ja uusintamaan kulttuuriperintöään omin voimin. Näin pohjoiskarjalainen kyläkulttuuri saadaan elävöitettyä ja kulttuuriperintö siirrettyä 21. vuosisadalle. Mallina on Selkien kylän paljon kiitosta ja palkintoja saanut perinteenelvytyshanke, joka käynnistyi 2008.

Tutustu allaolevassa julisteessa hankkeen tavoitteista!

Hankkeen tavoitteet -juliste

Hankkeen tavoitteet -juliste