Toiminta

Lumimuutokselle uusi tukikohta Tohmajärvellä

1

Tohmajärven kunta on tänään myynyt OSK Lumimuutokselle Tietäväisen koulun. Koulu on rakennettu 1971. Siitä tulee osuuskunnan pääpaikka ja samalla Suomen ensimmäinen ennallistamiskeskus.

3Asematiellä sijaitseva entinen lukio oli oppilaskäytössä vielä 2019. Lumimuutos keskittää kalanjalostuksensa, kalustonsa, näyttelyt ja toimitilat Asematiellä sijaitsevalle kiinteistölle. 1,2 hehtaarin tontilla sijaitseva kokonaisuus pitää sisällään myös 160 hengen auditorion. Se tarjoaa mahdollisuuksia konferenssien ja koulutuksien toteuttamiseen. Tulevaisuudessa kohteelle saadaan näyttelyitä osuuskunnan toiminnasta ja ennallistamistoimista.

Tallennettu kategorioihin Toiminta

Kommentointi on suljettu.

Kuivasjärvelle pohjoisten valuma-alueiden ennallistamisrahoitus

Louhineva Kuivasjärven pohjoispuolella talvella.

Louhineva Kuivasjärven pohjoispuolella talvella.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on myöntänyt avustusta 25 850,00 euroa valtion talousarvion momenteilta 421351061 (Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen), 38057623 (Vesiensuojelun tehostamisohjelma).

Marraskuussa 2021 Pro Kuivasjärvi ry: n hallitus päätti pyrkiä hakemaan vesiensuojeluhanketta vuodelle 2022, jossa käynnistettäisiin akuuteimmat pohjoisten valuma-alueiden ennallistamiset, vaikka on selvää, että ongelmien kokoluokan vuoksi kaikkea ei saada vuodessa kuntoon. Hanke puuttuu kuitenkin akuuteimpiin (kiintoaines)ongelmiin ja aloittaa ennallistamisen.

Hyväksyttävät kokonaiskustannukset hankkeen toteutusaikana ovat enintään 47 000,00 euroa. Kokonaiskustannuksiin hyväksyttävät toimenpiteet ovat:

vesiensuojelutoimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät toimenpiteet Kuivasjärven pohjoisilla valuma-alueilla.

Omarahoitusosuus tulee Elpyvä maisema-ennallistamisohjelmasta.

Tallennettu kategorioihin Toiminta

Kommentointi on suljettu.

Pro Kuivasjärven 2022 Vuosikokous

louhi4

 Yhdistyksen vuosikokous on 4.5.22 kello 18.00 kyläkodalla Tuomistontiellä.

Aiheena sääntömääräiset asiat ja katsaus ajankohtaisiin asioihin:

  • Uusi hanke 2022 pohjoisosien valuma-alueille
  • Yhdistyksen kesätoimet: osallistuminen elokuun tilaisuuksiin
  • Kuivasjärven valuma-alueen tuulivoimakysymykset

Tervetuloa! Hallitus

Tallennettu kategorioihin Toiminta

Kommentointi on suljettu.

Kaksi vanhan metsän kohdetta käynnistää kevään

jaakko1

Yhteensä noin 50 hehtaaria vanhoja metsiä on saatu mukaan ennallistamisohjelmaan – Jaakonvaara Lieksasta ja Partakon ala Inarista.

jaakko3Lieksan Jaakonvaaran vanha metsä sijaitsee Lieksassa, Jaakonvaaran kylällä. Se on noin 15 hehtaarin vanhan metsän alue. Tilalla sijaitsee myös 1924 rakennettu karjalainen hirsitalo sekä 1987 rakennettu pyöröhirsi-saunarakennus. Vaaraluonnon ja vanhan metsän takia Jaakonvaara on erityisen arvokas metsäluonnon kohde.

Inarissa saamelaisten kotiseutualueella puolestaan Partakon ennallistamisalue on kokonaisuudessaan 26 hehtaaria. Se on inarinsaamelaisten kotiseutualueella. Alueella on pääosin luonnontilaisia metsäalueita pieni järvi. Kohde sijaitsee Inarin pohjoiskulmalla, Siuttajoen valuma-alueella. Alueella on säilynyt paljon luonnonarvoja.

Kohteet ovat erittäin tärkeitä myös ympäröivälle luonnolle, koska ne ovat vanhan metsän ydinalueita ja ylläpitävät luontoarvoja.

partakko1

Tallennettu kategorioihin Toiminta

Kommentointi on suljettu.

Koitereen ennallistaminen 1 -hankkeen uutisia

kuivis2

Kiitos kaikille yhteistyötahoille tähän mennessä, ollaan jo toisen vuoden puolella ja paljon asiat ovat edenneet. Tässä katsauksessa tärkeimmät päivitykset ja katsaus jatkotoimista.

1. Suunnittelu ja tilannekatsaus

Hankkeessa on saatu paljon aikaan koko Koitereen valuma-alueen tilan, tarpeiden ja yleissuuntien osalta. Aiheesta on teetetty jo pari kymmentä järjestelmäkarttaa, sekä maastokäyntien osalta ollaan laatimassa ennallistamissuunitelmia, joista luvatusti osa viedään jo tällä hankkeella maaliin.

Kartta-aineistot tulevat maaliskuun aikana uuteen tietopalveluun www.koitajoki.org jonne perustetaan Koitere-kokonaisuus. Näin ne ovat kaikkien saatavilla. Sivut eivät ole vielä julkisia.

Tarkat ennallistamissuunnitelmat ovat luonnoksina ja ensimmäisenä pyritään ratkaisemaan Niittysuon kokonaisuus Syväysjoen valuma-alueella, ja olemme erikseen maanomistajiin yhteydessä aina kohteiden osalta kun päästään asemiin.

Metsätalous Oy:n kanssa toteutettiin maastokäynti nimetyllä pilottikohteella Lieksassa latvavesillä jossa on nyt toteutettu kasvillisuus- ja muu inventointi 2021, ja sovittu Metsätalous Oyn kanssa n.s. ekologisista käytävistä uomien varrella, ja soiden tilanteesta.

Pilottisuon kaasujen taseet on laskettu ja ennallistamisen hyödyt laskettu ja raportoidaan 2022.

Luontopalveluiden kanssa vaihdettiin alkuvuodesta tietoja kahdesta nousuesteen poiston alustavasti mahdollisuudesta ja niihin liittyvistä seikoista.

Eroosiopisteiden (järviallas) osalta on kesällä kuvattu tilannetta UAV-kalustolla ja veneistä käsin. Kartta-aineistot on kerätty ja saatu myös ELY:n Koitere-ryhmältä lakisääteisten aineistojen kokonaisuuksia.

Elohopeaselvitys etenee ja toteutetaan ainakin koontiaineistona ja maastossa pilotointina mahdollisuuksien mukaan, asiasta valmistuu tutkimusraportti ja lopputyöaineisto, jotka jaetaan kontaktiryhmälle alkukesään mennessä. Lisäksi Siun Sote on käynnistänyt elohopea-kalamateriaalin keruun alueella ja hanke tukee heitä.

Kylätapaamisia on pidetty syksyllä ja niitä pyritään jatkamaan keväämmällä kun rajoitukset ovat nyt poistuneet.

Muita elinympäristö- ja priorisointikohteita pohditaan ja pyritään selvittämään vielä kevään aikana.

2. Ennallistamistoteutukset

Olemme saaneet vietyä kokonaisuudessaan maaliin Myllypuron kokonaisennallistamisen, hydrologisen kokonaisuuden palauttamisen ja nousuesteiden poiston. Seuraavaksi ollaan Niittysuon osalta liikkeellä maanomistajan toimien ja toiveiden mukaisesti.

Yksityismailla Lieksan latvavesistön suoalueella ollaan saatu ennallistaminen ja maanomistajatoimet valmiiksi.

Pyrimme vielä saamaan mukaan lisää suoalaa, ja tämän takia pyrimme keväällä olemaan yhteydessä, toivottavasti ainakin Luontopalveluihin, kun olemme omat 2021 maastoinventointi-ajatuksemme saaneet sovitettua sovittujen aikataulujen osalta.

3. Tulevaisuus

Olemme parhaillaan vaiheessa 2 keskusteluissa Koitereen valuma-alueen kunnostus- ja ennallistamishankkeen 2: Toimeenpano – osalta Eurooppaan.

Olemme jättäneet yleisellä tasolla kuvauksen siitä, että nyt tehty työ (hanke 1) vaatii merkittävän toimeenpanon, jos suunnitelmia halutaan vielä maaliin. Toimeenpano nojaisi pääasiassa soiden ja nousuesteiden / virtavesien ennallistamiselle vuosille 2023-2027.

Tallennettu kategorioihin Toiminta

Kommentointi on suljettu.

Kuivasjärven valuma-aluekunnostuksen kustanteet

louhi4

Tänään on tiedotettu , että Pirkanmaan ELY-keskus on pyytänyt Aluehallintovirastoa määrittelemään, millainen on Neovan osuus toteutuneen Kuivasjärven valuma-aluekunnostuksen kustanteissa (2019-2021).

Asia ei sinällään suoraan ole Pro Kuivasjärven, vaan ELYn ja AVIn sekä yhtiön välinen prosessi. Yhdistykseltä on kuitenkin pyydetty asiaan mielipide. Halukkaat jäsenet voivat laittaa mielipiteitään hallitukselle, ja hallitus kokoaa mielipiteen kuukauden kuluessa.

Kyse on siitä, lasketaanko menneet turvetuotannon vaikutukset velvollisuudeksi, kun kunnostushankkeita määritellään, vai ei, ja millainen osuus ympäristövelvotteiden kautta yhtiölle mahdollisesti tulee. Yhtiön kanta on, että velvollisuuksia ei ole.

Tallennettu kategorioihin Toiminta

Kommentointi on suljettu.

1139 hehtaaria uusia suojelualueita Elpyvä maisema -ohjelmaan

Kallansuo

Kallansuo

Tänään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja OSK Lumimuutos ovat sopineet yhteensä 1139 hehtaarin kokonaisuudesta, jolla suojellaan ohjelmassa mukana olevia metsiä, soita ja kriittisen tärkeitä elinympäristöjä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja OSK Lumimuutos ovat sopineet, että Elpyvä maisema -ohjelman omistamia soita, metsiä ja elinympäristöjä suojellaan pysyvästi. Yhteensä kokonaisuudessaan kyseessä on 1139 hehtaarin kokonaisuus (mukana Kivisuon kokonaisrauhoitus). Tarkemmin todeten kohteet ovat

  1. Kallansuo, Pudasjärvi (130 ha)
  2. Pitämisuo, Pudasjärvi (77 ha)
  3. Onkineva, Kärsämäki (250 ha)
  4. Kivisuon laajennus, Muhos (kokonaisuudessaan 682 ha)

OSK Lumimuutos jatkaa alueiden omistajana. Luonnonsuojelualueille kohdistetaan edelleen ennallistamistoimia sekä niillä säilyy oikeus metsästää, jokamiehen oikeudet.

Tallennettu kategorioihin Toiminta

Kommentointi on suljettu.

Lumimuutos mukaan eurooppalaiseen vesistötutkimukseen

salla3

Biodiversa-järjestö ja Suomen Akatemia ovat hyväksyneet uuden useampivuotisen vesistötutkimushankkeen ”NARROW”. Lumimuutos on sen suomalainen pääkumppani.

NARROW on monitieteinen ja -sektorillinen tutkimushanke, joka selvittää luonnonsuojelun, ennallistamisen ja ilmastonmuutostoimien tehokkuutta. Keskiössä on alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöiden suojelutoimet – kansainvälisesti näihin viitataan käsitteillä OECM ja ICCA.

Hanke arvioi, kuinka merkityksellisiä ja helposti määritettäviä yhteisösuojelutoimet ovat OECM-toimina. Hanke yhdistää luonnontieteitä, perinnetietoa ja yhteiskunta- ja kulttuuritutkimusta, jotta avainkysymykset aukeavat:

  1.  Mitkä ovat paikallisyhteisöjen kulttuuriset, sosiaaliset ja henkiset arvot, jotka edistävät luonnonsuojelua ja ennallistamista
  2. Miksi nämä arvot ovat tärkeitä ja heijastuvat kansalliseen ja kansainväliseen luonnonsuojelupolitiikkaan
  3. Miten luonnontieteiden ja kylien tietoa voidaan tehostaa ennallistamistoimissa

Muut kumppanit ovat Ruotsin kansallinen luonnon monimuotoisuuskeskus ja Sveitsistä Lausannen yliopisto. Kokonaisuudessaan kaikkien maiden kokonaispanos on n. 650,000 €.

Tallennettu kategorioihin Toiminta

Kommentointi on suljettu.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2022!

(Kuva: Eero Murtomäki)

(Kuva: Eero Murtomäki)

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2022!

OSK Lumimuutoksen väki

Tallennettu kategorioihin Toiminta

Kommentointi on suljettu.

Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöpalkinnon vuonna 2021 sai pohjoiskarjalainen Lumimuutos

kalla5

Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöpalkinnon vuonna 2021 saivat pohjoiskarjalainen Lumimuutos ja sen perustajat Kaisu ja Tero Mustonen. Osuuskunta Lumimuutoksen työn ytimessä ovat luontaistalouksien harjoittaminen ja luonnonelinympäristöjen ennallistus.

Ennallistuskohteita on yli 50, ja niiden vaikutusalue on jopa 31 000 hehtaaria. Kansainvälisesti Lumimuutos tunnetaan arktisesta tutkimustyöstään. Alkuperäiskansojen oikeuksien puolustaminen vie heidät Suomen saamelaisten parista aina Australian aboriginaalien ja Uuden-Seelannin maoreiden luokse.

Olemme ehkä maailmalla tunnetumpi järjestö kuin kotimaassa. Tämä palkinto merkitsee meille paljon, koska olemme kyläpohjainen osuuskunta, ja tämänkaltainen kansallinen huomio on järjestön huippuhetkiä. On hienoa, kun löytyy leikkauspiste uudentyyppisen luontotoimintamme ja perinteisen luonnonsuojelutyön välillä”, Tero Mustonen kertoo.

Tallennettu kategorioihin Toiminta

Kommentointi on suljettu.