Ensimmäiset mittaustulokset Kuivasjärveltä

Ravinteet ja kiintoaines muuttaneet Kuivasjärven tilaa

Tampereen ammattikorkeakoulu on kesän 2014 aikana kartoittanut Parkanon Kuivasjärven ja sen valuma-alueen tilaa. Alustavien tulosten mukaan ihmistoiminnasta peräisin oleva ravinne- ja kiintoaineskuormitus ovat muuttaneet järven tilaa.

 Kasvillisuus kuvaa hyvin pitkäaikaisia järven tilan muutoksia. Kuivasjärven yleisimmät ilmaversoiset rantakasvit ovat järvikorte ja järviruoko. Järviruoko on keskittynyt hiekkapohjille, järvikorte taas lahtiin, joihin on kertynyt valuma-alueelta tullutta orgaanista kiintoainesta.  Näissä lahdissa kasvaa myös muita pehmeää pohjaa vaativia kasveja, kuten ulpukkaa.

Veden laadun analyysit osoittavat Kuivasjärven olevan jossain määrin rehevöitynyt. Ravinteista fosfori on Kuivasjärvessä kasvien kasvua rajoittava tekijä. Loppukesästä 2014 lähes kaikki fosfori ja typpi oli sitoutunut kasvimassaan, eikä järvessä esiintynyt leväkukintoja.  Järven syvänteet olivat vähähappisia sekä maaliskuussa että elokuussa.

Järvikortteen niitto ja kasvijätteiden kokoaminen rannalle vähentää hajotettavaa kasvimassaa. Tämä auttaa parantamaan järven happitilannetta ja hidastaa kortteen leviämistä, toteaa kasvillisuuskartoitusta tehnyt ja muita analyyseja ohjannut biologi Eveliina Asikainen. Lisäksi kaikki toimet ravinnepäästöjen rajoittamiseksi ovat tärkeitä.

Kiintoainesta voidaan vähentää tehokkaimmin valuma-alueelle rakennettavilla vesiensuojelurakenteilla. Kesän 2014 aikana tehdyssä metsä- ja suo-ojien tilan kartoituksessa todettiin, että kosteikoilla, laskeutusaltailla ja muilla vesiensuojelurakenteilla on mahdollista vaikuttaa erityisesti pohjoisen osa-valuma-alueen kiintoaineskuormitukseen. Näiden rakenteiden suunnittelu on jo käynnissä. Luonnonhoidon asiantuntija Timo Vesanto korostaa, että Metsäkeskuksella on vielä vuodelle 2014 rahaa rakenteiden toteuttamiseen.

Tulosten tarkempi analyysi, vertailu aiempiin mittauksiin ja tulokset Kuivasjärveen laskevien purojen vedenlaadusta julkaistaan joulukuussa 2014.

Eveliina Asikainen, Biologi, päätoiminen tuntiopettaja, TAMK, 050-5958775, eveliina.asikainen@tamk.fi

Kategoria(t): Toiminta. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.