Uusi seurantaraportti Linnunsuolta ja Jukajoelta

Jukajoen ennallistettua uomaa Aajeenpurolla

Jukajoen ennallistettua uomaa Aajeenpurolla

Verkossa on julkaistu uusi seurantaraportti vuoden 2021 tilanteesta Linnunsuolla ja Jukajoella. Se on saatavissa täältä.

Tässä raportissa tarkasteltu Linnunsuon aluekokonaisuus ja siellä tehtyjen vesiensuoje- luteknisten rakenteiden sekä kunnostus- ja ennallistamistöiden toimivuus on merkittä- vin yksittäinen tekijä Jukajoen fysikaalis-kemiallisen ja ylipäätään kokonaisekologisen toipumisen kannalta, yhdessä joen ”alkulähteen” Jukajärven kuntoutumisen kanssa. Linnunsuon ennallistaminen (metsäojien tukkiminen ja puuston poisto noin 70 hehtaa- rin alalta) tehtiin syksyllä 2020. Ojakatkosten kestävyyttä veden patoamisessa kannattaa tarkkailla muutamien kevät- ja syysylivirtaamien aikana ja jälkeen. Ojakatkoksille kehittyy varsin nopeasti kasvillisuutta, joka sitoo ja lujittaa niiden rakennetta.

Tämä tutkimus toimii lähtökohtana ennallistamisen monitoroinnille. Mainittavia johto- päätöksiä ennallistamisen vaikutuksista on vielä liian aikaista tehdä. Vuosien 2017 ja 2020 havainnot ennen ja välittömästi ennallistamisen jälkeen ovat kuitenkin merkittäviä. Vaikka ennallistamisalueen ojasto oli tehokkaasti tukittu ja puusto poistettu juuri ennen marraskuun 2020 havaintokierrosta, niin koko ennallistamisalueelta lähtevän veden pH (4,8) oli sama kuin ennen ennallistamista huhtikuussa 2017. Molemmilla havain- tokerroilla vallitsi selkeä ylivirtaama. Ennallistamisalueen valumavedessä alumiinipitoi- suudet (30…80 μg/l) marraskuussa 2020 olivat hyvin maltillisia. Alumiinin pitoisuuksia ei mitattu ennen ennallistamistöitä.

Ravinteiden (P, N) huuhtoutumista ei ole toistaiseksi Linnunsuon ennallistetulta alueelta tutkittu, koska rehevöityminen ei ole Jukajoen vesistöalueen merkittävä nykyinen on- gelma, vaan kriittisin kuormitus koostuu happamuudesta ja raskasmetalleista. Ravinteita ja myös kiintoainetta kannattaa monitoroida lähitulevaisuudessa happamuusasteen ja edellä mainittujen metallien lisäksi, yhdessä aina näytteenoton yhteydessä tehtävän virtaamamittauksen eli valumatilanteen todentamisen kanssa. Näiden seuranta mahdollisimman vaihtelevissa valumaoloissa on oleellista, jotta ennallistamisen vaiku- tukset kyetään arvioimaan. Jukajoen vesistöalueen kunnostus- ja hoitohanke on alka- nut vuonna 2012 ja jatkuu edelleen. Vaikka varsinainen kalibrointijakso, ts. ennallista- misalueen seuranta ennen ennallistamistoimia, rajoittuu kevään 2017 kahteen havain- tokertaan, niin välittömästi Aittokorvenlammesta lähtevän veden (pääosin ennallista- misalueen yläpuolella) laatu toimii tyydyttävänä vertailukohtana ennallistamistoimien vaikutusten arvioinnille.

Linnunsuon kosteikon lähtevän veden happamuusaste vaihteli noin pH 4,0…pH 6,2 (arit- meettinen keskiarvo pH 4,7). Tilanne on oleellisesti kohonnut kosteikon rakentamisen (v. 2013, täydennyksiä tehty sen jälkeen) ansiosta. Sitä ennen alueella sijainneelta turve- tuotantoalueelta (tuotannossa v. 1985-2010) virtasi Jukajokeen vettä, jonka pH vaihteli valumaoloista riippumatta noin pH 2,7…pH 3,2. Tämä aiheutti Jukajoessa erittäin vaka- via ekologisia ongelmia, kuten laajoja kalakuolemia vuosina 2010 ja 2011. Maaliskuussa 2019 Linnunsuon kosteikon lähtevään uomaan asennettiin automaattinen mittalaite. Se mittaa aurinkokennosta saatavan energian avulla kosteikosta lähtevän veden pH:n, sähkönjohtavuuden ja lämpötilan 15 minuutin välein. Siten tärkeimmän yksittäisen Ju- kajoen tilaa vaurioittaneen alueen vesistökuormituksen fysikaalis-kemiallinen monito- rointi on nykyään hyvin hallinnassa.

Vuosina 2019-2020 Linnunsuon alueen lounaiseen eteläkolkkaan konstruoitiin neljäs kosteikkoallas. Sen vesi oli havaintoajankohtina touko- ja lokakuussa 2020 erittäin kir- kasta ja hyvin hapanta (pH 3,7 ja 3,8). Lähtötilanne on siten hyvin samankaltainen kuin kolmella, v. 2013 kaivetulla kosteikkoaltaalla. Autotrofiset ja heterotrofiset eliöt löytävät vääjäämättä tiensä myös tälle altaalle ja veden pH alkaa kohota. Tämän uuden altaan vedenlaatua, etenkin pH:ta, kannattaa ehdottomasti ajoittain seurata. Linnunsuon kos- teikkoalueen neljä osa-allasta on erotettu toisistaan pengerryksillä, jotka estävät veden vaihtuvuuden altaiden välillä.

Jukajoen veden pH oli syys-joulukuussa 2020 tyydyttävällä (pH 5,8…6,4) tasolla. Aineisto on suppea; useimmat havainnot tehtiin alivirtaamatilanteessa. Jukajoki on Jukajärven lisäksi täysin keskeinen vuonna 2012 alkaneen vesistön kunnostus- ja hoitohankkeen kohde, joten sen fysikaalis-kemiallista sekä biologista monitorointia on ehdottomasti jatkettava, myös ajoittain intensiivisellä otannalla.

Kategoria(t): Toiminta. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.